DEXTROAMP-AMPHET ER 20 MG CAP

ADDERALL XR 20 MG CAPSULE

ADDERALL XR 20 MG CAPSULE

DEXTROAMP-AMPHET ER 30 MG CAP

ADDERALL XR 30 MG CAPSULE

ADDERALL XR 30 MG CAPSULE

DEXTROAMP-AMPHET ER 5 MG CAP

ADDERALL XR 5 MG CAPSULE

ADDERALL XR 5 MG CAPSULE

DEXTROAMP-AMPHET ER 15 MG CAP