Encyclopedia Home / G / Generalized tonic-clonic seizure

Generalized tonic-clonic seizure

  • Alternative Names

    Seizure - tonic-clonic; Seizure - grand mal; Grand mal seizure; Seizure - generalized


    Support Groups